Курсова Робота З Вступу до Мовознавства

Уважаемый гость, на данной странице Вам доступен материал по теме: Курсова Робота З Вступу до Мовознавства. Скачивание возможно на компьютер и телефон через торрент, а также сервер загрузок по ссылке ниже. Рекомендуем также другие статьи из категории «Рефераты».

Курсова Робота З Вступу до Мовознавства.rar
Закачек 676
Средняя скорость 1149 Kb/s

Курсова Робота З Вступу до Мовознавства

з української мови (за професійним спрямуванням)

на тему:«Лексичні норми професійного мовлення інженерів»

Студента ІІ курсу групи Маш13-1

напряму підготовки «Машинобудування»

спеціальності «Підйомно-транспортні машини»

Ромашкевича Дмитра Сергійовича

Керівник – к. філол. н., доцент

Національна шкала ________________

Кількість балів: ___Оцінка: ECTS____

Члени комісії ________ ___________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

(підпис) (прізвище та ініціали)

(підпис) (прізвище та ініціали)

м. Краматорськ 2015 рік

РОЗДІЛ І ЛЕКСИКА СУЛМ 5

Лексика і лексикологія 5

Термінологія як наука про слова фахової лексики 6

Висновок до розділу I 11

РОЗДІЛ ІІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ 12

2.1 Особливості перекладу термінів у професійному мовленні 12

2.2 Дослідження знань термінів напрямку «Машинобудування» 13

Висновок до розділу II 14

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 16

Актуальність дослідження обумовлена підвищенням значущості перекладу наукової літератури як способу обміну і розповсюдження інформації в світовій науковій спільноті. Серед великої кількості проблем, якими займаються сучасні лінгвісти, чи не найменш проблемною є проблема перекладу термінів.

Отже, не тільки з лінгвістичних, але й із суспільно-історичних позицій обрана тема для дослідження є актуальною і своєчасною.

Вивчення питань перекладу термінів технічної літератури зумовлено різким збільшенням інформації під впливом науково-технічної революції, поширення нових технологій у житті людини, а також входження до мови нових термінів, які описують нові досягнення людини.

Лексикологія – це розділ мовознавства, що вивчає лексику мови [4, с.150].

Лексика – це словниковий склад з фразеологією включно.

Термін – це слово або словосполучення, яке позначає поняття певної галузі знань чи діяльності людини [4, c.215].

Термінологія – це така підмножина термінів, яка відображає поняття, що утворилися і функціонують у кожній галузі стихійно [1, c.63].

Термінознавство – розділ мовознавства, що вивчає термінологію [3, c 514]

Ступінь вивчення теми: Ця тема стала об`єктом дослідження таких вчених: І. Верхратський, В . Левицький, О. Курило, О. Огоновський, І. Пулюй, В. Вюстер та інші.

Об`єктом дослідження виступає переклад термінів напрямку «Машинобудування», який породжує проблему і прагне її вивченню.

Предмет дослідження: встановлення подібності й розходження в лексичній, семантичній і граматичній структурі терміносистем, що зіставляють, і їхніх термінів, що представляють в машинобудуванні те саме наукове поняття, а також ступінь типологічної близькості досліджуваних термінологічних підсистем.

Мета курсової роботи полягає у виявленні та комплексному аналізі способів перекладу технічних термінів.

Охарактеризувати лексику СУЛМ.

Розглянути особливості перекладу термінів.

Дослідити актуальні проблеми перекладу технічних термінів.

Проаналізувати труднощі перекладу термінів у галузі «Машинобудування».

Визначити роль термінів у системі професійного мовлення інженерів.

Методи дослідження: У ході дослідження при доборі мовного матеріалу використовувались такі методи, як: опитування, опис, аналіз, синтез, пояснення.

Теоретичне значення курсової роботи полягає у тому, що у цьому дослідженні виявлено специфіку аналізу способів перекладу термінів технічної терміносистеми.

Практичне значення: Основні питання, розглянуті в роботі, можуть бути включені до розробки лекцій з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням», написання курсових та дипломних робіт за цією тематикою.

Джерельна база. У роботі використано наукові праці таких авторів: Шевчук С.В., Клименко І.В, Юрчук Л.А., Зубков М.Г., інтернет-джерела.

Обсяг і структура роботи. Курсова робота складається з двох розділів, вступу, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг — 15 сторінок.

Підсумкова контрольна робота

Вступ до мовознавства

Завдання 1. Охарактеризуйте звуки в словах будинок, бенкет, лань

Будинок — [будинок]: 3 літери — 3 звуку

[д] — приголосний, галасливий, дзвінкий парний, смичний, вибуховий, язичний, переднеязичних, зубний, м’який (палаталізований) парний;

[о] — голосний, ударний, середнього підйому, заднього ряду, лабиализованного;

[м] — приголосний, сонорні, дзвінкий непарний, смичний, смично-прохідної, губної, губно-губної, твердий (непалаталізованний) парний;

Бенкет — [п ір]: 3 літери — 3 звуку

[п ] — приголосний, галасливий, глухий парний, смичний, вибуховий, губної, губно-губної, м’який (палаталізований) парний;

[і] — голосний, ударний, верхнього підйому, переднього ряду, нелабіалізованний;

[р] — приголосний, сонорні, дзвінкий непарний, тремтячий (вібрант), язичний, переднеязичних, піднебінно-зубної, твердий (непалаталізованний) парний;

Лань — [лан ]: 3 літери — 3 звуку

[л] — приголосний, сонорні, дзвінкий непарний, смичний, смично-прохідної, боковий, язичний, переднеязичних, зубний, твердий (непалаталізованний) парний;

[а] — голосний, ударний, нижнього підйому, середнього ряду, нелабіалізованний;

[н ] — приголосний, сонорні, дзвінкий непарний, смичний, смично-прохідної, носової (або назальний), язичний, переднеязичних, зубний, м’який (палаталізований) парний ;

Завдання 2. Визначте, які вийдуть слова, якщо:

а) в словах рік, он, голос, бар, злий, жити перший приголосний Вимовити без участі голосових зв’язок;

б) у словах біль, било, бел, байка, донька перший приголосний Вимовити за участю піднебінної фіранки;

в) у словах кір, дуб, тіло, панти перший приголосний Вимовити як щілинний, а не як смичний.

а) код, фон, колос, пар, шар, шити

б) сіль, шило, сіл, зайка = сайка, щічка

в) тхір, зуб, село, фанти

Завдання 3. Визначте, які з наступних слів містять однакові приголосні фонеми. Дайте характеристику звуку

а) навар, їжак, ріпка, його, гусак, суша, зубило.

б) зйомка, ніж, південь, плющ, лазити, бугай.

Місце мовознавства в системі наук. Природа, сутність, функції, будова мови. Специфіка розвитку різних рівнів мовної структур. Фонетика як лінгвістична дисципліна. Класифікація звуків. Диференційні та інтегральні ознаки фонем. Лексико-семантичні категорії.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.

Подобные документы

Функції фонеми. Теорія фонеми та фонологічні школи. Звуки мови як соціальне явище. Диференційні та інтегральні ознаки фонем. Позиції фонем, варіанти та варіації. Система фонем сучасної української літературної мови. Різниця між звуками і фонемами.

Проблема реальності фонеми. Функціональний аспект звуків мовлення. Поняття фонеми. Диференційні та інтегральні ознаки фонем. Універсальна система диференціальних ознак. Фонологічні опозиції в системі фонем. Фонематична підсистема мови.

Фонетика — галузь мовознавства, яка вивчає звукову систему мови у зв’язку з її смисловою роллю. Звукові зміни, що виступають у мовленні при сполученні звукових елементів. Матеріальна природа звуків, їх морфологічна і словотворча роль у механізмі мови.

Етнопсихолінгвістика як лінгвістична дисципліна на межі психолінгвістики, етнолінгвістики та етнології та напрям мовознавства, що вивчає мову в її відроджені до культури, що досліджує взаємодію етнокультури в еволюції і реалізації мовної діяльності.

Мовознавство, або лінгвістика, — наука про природну людську мову загалом і про всі мови світу як її індивідуальних представників. Основні завдання загального мовознавства. Місце мовознавства в системі наук. Прикладне мовознавство та його значення.

Сутність та ознаки речення як мовної одиниці, загальна характеристика його головних і другорядних членів. Диференційні та семантичні ознаки означень, їх класифікація за способом підрядного зв’язку і морфологічне вираження. Прикладка як різновид означення.

Короткий тлумачний словник по мовознавству. У словнику приведені значення слів, словосполук, виразів і термінів, що мають відношення до мовознавства та його основних напрямів. Розкрита природа, функції, будова та походження термінів й виразів.

Предмет та цілі германського мовознавства, його місце у циклі гуманітарних дисциплін. Індоєвропейська мовна сім’я. Вивчення історичних особливостей мови. Сучасні й давні германські мови, писемність германців. Періоди розвитку прагерманської мови.

Словотвір як лінгвістична дисципліна, предмет її досліджень. Класифікація способів словотвору. Словоскладення основ різних частин мови в сучасній англійській мові. Лінійні та нелінійні моделі словотвору основ усіх частин мови. Сутність поняття «реверсія».

Періоди розвитку прагерманської мови. Місце германського мовознавства у циклі гуманітарних дисциплін. Основні риси фонетичної і граматичної будови гіпотетичної мови. Індоєвропейська мовна сім’я. Риси спорідненості мов. Сучасні й давні германські мови.

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.


Статьи по теме