Охорона Праці для Дипломної Роботи

Уважаемый гость, на данной странице Вам доступен материал по теме: Охорона Праці для Дипломної Роботи. Скачивание возможно на компьютер и телефон через торрент, а также сервер загрузок по ссылке ниже. Рекомендуем также другие статьи из категории «Рефераты».

Охорона Праці для Дипломної Роботи.rar
Закачек 1105
Средняя скорость 3490 Kb/s

Охорона Праці для Дипломної Роботи

Охорона праці – це система законодавчих актів, соціально-економічних, організаційних, технічних, гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на створення безпечних умов, збереження здоров’я та працездатності людини в процесі праці.

Охорона праці в нашій країні ґрунтується в подальшому на полегшенні і оздоровленні умов праці на основі механізації і автоматизації тяжких і шкідливих виробничих процесів, широкому впровадженню сучасних засобів техніки безпеки, усуненню причин, що породжують травматизм і професійні захворювання робітників і службовців, створенню на виробництві необхідних гігієнічних і санітарно-побутових умов.

Україна у своїй політиці в галузі охорони праці виходить з пріоритету життя і здоров’я працюючих по відношенню до результатів виробничої діяльності підприємств. Держава ставить перед власниками підприємств, організацій завдання по створенню сприятливих та безпечних умов праці, недопущення нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань, зведення до мінімуму впливу на працівників шкідливих та небезпечних факторів матеріально-виробничого середовища та персональну відповідальність за їх виконання.

Система управління охороною праці (СУОП) — це сукупність взаємопов’язаних органів управління підприємством /підрозділом/, які на під ставі комплексу нормативної документації проводять цілеспрямовану, планомірну діяльність по здійсненню відповідних функцій і методів управління трудовим колективом з метою виконання поставлених завдань і заходів з охорони праці.

Створення СУОП здійснюється шляхом послідовного визначення мети роботи об’єкта і органів управління, завдань і заходів з охорони праці, функцій і методів управління, побудови організаційної структури управління, складання організаційно-методичної документації.

Метою управління охороною праці є збереження здоров»я і працездатності людини в процесі праці, поліпшення виробничого побуту, попередження травматизму і профзахворювання.

Об’єктом управління охороною праці є діяльність структурних підрозділів, функціональних служб і всього колективу підприємства по забезпеченню здорових і безпечних умов праці на робочих місцях, виробничих ділянках і підприємстві в цілому.

Управління охороною праці здійснюють : на підприємстві керівник, виробничих ділянках і в службах — керівники відповідних підрозділів і служб. Керівник забезпечує функціонування СУОП на підприємстві.

Організаційно-методичну роботу по управлінню охороною праці, організацію і контроль за функціонуванням СУОП на підприємстві і в усіх структурних підрозділах здійснює служба охорони праці, яка підпорядкована безпосередньо керівнику підприємства.

Нормативною базою СУОП є: Національна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, Закон України «Про охорону праці», постанови Кабінету Міністрів України, Кодекс законів про працю України, інші законодавчі нормативні документи /діючі стандарти, правила, положення, інструкції, постанови, вказівки Державного нагляду охорони праці.

Управління охороною праці повинно здійснюватися на всіх стадіях життєвого циклу підприємства: при науково-дослідних, проектних, будівельних, монтажних, налагоджувальних роботах, під час експлуатації, а також при ремонтних і демонтажних роботах на всіх етапах виробничої діяльності. Виходячи з цього визначаються відповідні завдання управління охороною праці, встановлюється мета управління по кожному завданню, підрозділ або функціональна служба, відповідальна за виконання даного завдання, встановлюються критерії ефективності управління.

Директор і керівники підрозділів розробляють за участю профспілок і реалізують комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів з охорони праці, впроваджують прогресивні технології, досягнення науки, техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, позитивний досвід з охорони праці.

Процес управління виконанням завдань охорони праці на підприємстві і в кожному підрозділі здійснюється керівником підприємства /підрозділу/ шляхом послідовного виконання таких функцій управління:

Прогнозування і планування робіт з охорони праці.

Оперативне керівництво і координація.

Контроль, облік, аналіз роботи з охорони праці.

Прогнозування роботи з охорони праці на підприємстві і в його підрозділах здійснюється керівниками підприємства і його підрозділів на підставі аналізу причин травматизму та профзахворювань, а також шляхом збору пропозицій робітників та інженерно-технічних працівників, враховуючи вимоги нормативної документації, а також по результатах атестації і паспортизації умов праці, визначають необхідні заходи з охорони праці.

Планування робіт з охорони праці підприємства включає розробку таких планів:

— розділ «Охорона праці» у колективному договорі;

Вихідними даними для роботи і розробки планів з охорони праці є результати паспортизації і атестації умов праці на робочих місцях, результати вивчення причин травматизму і захворювань, матеріали цільових перевірок стану охорони праці, виконання попередніх планів.

Організація процесу управління охороною праці здійснюється шляхом розробки на підприємстві Положення «Про обов’язки і відповідальність посадових осіб і працівників щодо охорони праці» та його виконання.

Оперативне керівництво і координація роботи з охорони праці здійснюється керівництвом підприємства і його підрозділів шляхом застосування відповідних методів управління: організаційно-розпорядчих; соціально-психологічних і економічних.

Організаційно-розпорядчі методи включають в себе виконання посадових обов’язків з охорони праці, видання і виконання наказів, розпоряджень, постанов.

Соціально-психологічні методи управління включають в себе: навчання і виховання персоналу, проведення інструктажів, моральне стимулювання, особистий приклад керівника щодо виконання вимог охорони праці. Для попередження травматизму слід для відповідальних професій застосовувати профвідбір і профорієнтацію, попереджувати допуск до роботи людей у хворобливому і нетверезому стані, вести боротьбу зі шкідливими звичками, підвищувати культуру виробництва.

Економічні методи управління охороною праці полягають в матеріальному стимулюванні роботи з охорони праці.

Контроль, облік і аналіз роботи з охорони праці на ВП АФ “Степове”, здійснюють генеральний директор, служба охорони праці, головні спеціалісти, керівники виробничих ділянок згідно посадових обов’язків.

Основними видами контролю за станом охорони праці є :

— повсякденний контроль з боку керівників робіт, та інших посадових осіб;

— контроль з боку служби охорони праці підприємства;

— контроль з боку уповноваженого з охорони праці трудового колективу;

— нагляд з боку інспекторів Держнаглядохоронпраці.

Повсякденний контроль щодо попередження травматизму і профзахворювань проводиться керівниками всіх рівнів підприємства шляхом виявлення порушників безпечних методів праці і порушень правил і норм з охорони праці і прийнятті до порушників заходів дисциплінарного, громадського та матеріального впливу.

Керівник дільниці, механік перед початком роботи перевіряє стан робочих місць, справність механізмів, машин, обладнання і на протязі всього робочого дня здійснює контроль за виконанням підлеглими робітниками правил і інструкцій з охорони праці, додержанням встановленої технології виконання робіт.

У разі виявлення порушень інструкцій з охорони праці керівник робіт зобов’язаний провести з порушником позаплановий інструктаж, зробити запис в журналі оперативного контролю про прийняті до порушника заходи і усунення недоліків.

При порушенні вперше застосовується:

— позачергова перевірка знань з охорони праці;

— обговорення у трудовому колективі;

— накладання дисциплінарного стягнення.

При порушенні протягом року вдруге, відповідно:

— обговорення на зборах трудового колективу, комісії з охорони праці;

— при раніше накладеному дисциплінарному стягненні — звільнення з роботи

Фінансування робіт з охорони праці здійснюється генеральним директором на основі фонду охорони праці ВП АФ “Степове”.

У ВП АФ “Степове” розроблені і затверджені наказами керівників відповідні положення підприємства про навчання з питань охорони праці, формуються плани — графіки проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, з якими повинні бути ознайомлені працівники.

Працівники підприємств при прийомі на роботу і періодично в процесі роботи проходять навчання і перевірку знань. Допуск до роботи без навчання і перевірки знань з питань охорони праці забороняється.

Формою перевірки знань з питань охорони праці працівників є іспит, що проводиться по екзаменаційних квитках у виді усного чи опитування, шляхом тестування на автоекзаменаторі з наступним усним опитуванням.

Результати перевірки знань працівників з питань охорони праці оформляються протоколом.

Особам, що при перевірці знань з питань охорони праці показали задовільні результати, видаються посвідчення.

Відповідальність за організацію і здійснення навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці відповідно до вимог «Типового положення» покладається на керівника підприємства, у структурних підрозділах ( лабораторії, майстерні і т.п.) — на керівників цих підрозділів, а контроль — на службу охорони праці.

Власник за рахунок коштів підприємства організує проведення попереднього і періодичного медичних оглядів, відшкодовує витрати на лікування, професійну і медичну реабілітацію осіб із професійними захворюваннями, обстеження конкретних умов праці для складання санітарно-гігієнічної характеристики.

Результати попереднього і періодичного медичних оглядів, щорічних медичних оглядів осіб віком до 21 року та висновки про стан здоров’я заносяться в «Картку особи, яка підлягає медичному огляду» , та зберігаються на підприємстві.

Результати завершених медичних оглядів протягом місяця оформляються заключним актом, який складається у чотирьох примірниках (для лікувально-профілактичного закладу, власника, профспілкового комітету, санітарно-епідеміологічної станції ).

На час проходження медогляду, обстеження в профпатологічних центрах, клініках науково-дослідних і медичних інститутах (університетах) для уточнення діагнозу або визначення ролі виробничих факторів у розвитку захворювань за працюючими зберігається місце роботи (посада) і середній заробіток.

Звітність за результатами медичних оглядів здійснюється у порядку, встановленому Міністерством охорони здоров’я України.

У ПАТ “Полтаваплемсервіс” необхідною умовою при здійсненні роботи є халат, змінне взуття, покрите волосся та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби.

Забезпеченість працівників ПАТ “Полтаваплемсервіс” у засобах індивідуального захисту

Найменування професії та посади

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Дипломна робота є підсумковим етапом у підготовці фахівця. Питання охорони праці, які розглядаються в дипломній роботі разом з питаннями надійності та економічної ефективності, є показником реальності та доцільності впровадження у виробництво чи в сферу послуг побудованих моделей, програмних продуктів, спроектованого пристрою, приладу, обладнання чи технологічного процесу.

Робота обов’язково повинна мати дослідницький характер (теоретичний чи експериментальний). Тому в роботі повинна бути чітко сформульована постановка задачі чи досліджуваної проблеми. При виконанні дипломної роботи передбачена обов’язкова розробка заходів з охорони праці у відповідністю з затвердженою темою та планом. Питання охорони праці повинні враховуватися у змісті дипломної роботи, в кожній технологічній, конструкторській, методичній розробці. Конкретизація питань охорони праці забезпечують профілюючі кафедри відповідних факультетів університету. Зміст дипломної роботи повинен відповідати стандартам вищої освіти, варіативній частині освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Дипломна робота розглядається як підсумок самостійного наукового (фундаментального), науково-технічного або (та) прикладного дослідження. Наукова складова роботи направлена на отримання студентом нових наукових знань і виявлення фундаментальних закономірностей. Проте, переважно ця складова, яка входить у 1-й (теоретичний) розділ роботи, лише направлена на висвітлення стану проблеми дослідження, опису аксіом (постулатів), принципів, законів і теорій визначеної предметної області , їх узагальненню та адаптації до поставлених у вступі завдань дослідження. Аналітичний (2-й) розділ є розвитком і конкретизацією положень першого розділу з метою розв’язання певного класу пошукових, дослідницьких і прикладних завдань (інженерних, технічних, інженерно-економічних, конкретно-соціологічних, соціально-психологічних тощо). Обґрунтований виклад науково-технічних і прикладних досліджень є основою опису результатів дослідно-конструкторської чи експериментальної роботи студента (результати прогнозування, моделювання, проектування, конструювання, програмування, вимірювання, оцінювання, статистичної обробки даних, випробування та доводки дослідних зразків, розрахунку економічної ефективності тощо), які входять у 3-й (проектний, конструктивний) розділ.

Розділ “Охорона праці” є 4-м розділом дипломної роботи, включення якого передбачено Наказом Міністерства освіти і науки України № 1/9 – 297 від 29.04.2009 р. “Щодо підвищення якості з вивчення питань охорони праці у вищих навчальних закладах” на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 01.04.2009 р. № 6898/4/1-09 щодо підвищення рівня знань студентів вищих навчальних закладів України з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту.

Розділ “Охорона праці” в розрахунково-пояснювальній записці складається з тексту та креслень. Обсяг вказаного розділу для бакалаврів 10-15 сторінок машинного (комп’ютерного) тексту, розрахунків, рисунків і креслень, а для магістрів – 15-25 сторінок.

Завдання по розділу “Охорона праці” студент-дипломник отримує після остаточного погодження з керівником роботи та з консультантом з кафедри “Екологія і охорона праці”. При цьому бажано, щоб з керівником і консультантом були накреслені приблизні специфічні питання, які необхідно розробити в розділі “Охорона праці”. Після цього з консультантом з охорони праці погоджується завдання у вигляді плану по розділу “Охорона праці”, вказується зміст опису, розрахунків, графічна частина та список необхідної літератури. Погоджений план підписує консультант з охорони праці.

Очевидно, в залежності від майбутньої спеціальності, конкретна дипломна робота буде детально розкривати тільки деякі із розглянутих (у даних методичних рекомендаціях) питань. “Центр ваги” буде падати на певну групу питань – законодавчу, правову, організаційну, економічну, технічну чи інструментальну. Проте питання, пов’язане з аналізом небезпечних і шкідливих об’єктивних факторів, суб’єктивних чинників, які можуть мати місце для проектувального об’єкта (технічної, ергатичної, соціальної або соціально-технічної системи, технологічного процесу, виробництва, макросистеми тощо) є обов’язковим для всіх дипломників. Це пояснюється тим, що аналіз небезпек і шкідливості є визначальним при виборі групи питань.

У роботі необхідно приводити законодавчі та нормативні акти з охорони праці, які є імперативними вимогами при проектуванні безпечної та нешкідливої виробничої діяльності працівників. Можливий опис правових питань охорони праці, організаційних заходів щодо забезпечення безпечних умов праці, соціальних й економічних питань охорони праці, а також екологічних, санітарно-гігієнічних та ергономічних аспектів охорони праці. Бажано висвітлити класифікацію виробництва за ступенем небезпеки ураження електричним струмом, пожежо- і вибухонебезпеки, а також стану повітряного середовища. Як правило, описуються організаційні та технічні заходи з безпеки праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

При опису технічних заходів необхідно провести два розрахунки: перший – розрахунок захисних засобів (захисного заземлення, занулення, захисного відключення, автоматичних пристроїв, блокіровок тощо); другий – розрахунок захисних екранів від електромагнітних полів або від іонізуючих випромінювань, або теплових випромінювань, або від шумових полів тощо. Необхідно провести розрахунок освітлення робочих місць або повітрообміну, якщо це вимагає тематика дипломного проекту. Розрахунки супроводжуються схемами, графіками й ескізами.

Якщо об’єкт дослідження має явну чи ймовірну небезпеку пожежі чи (та) вибуху то необхідно приділяти більшу увагу протипожежним і проти вибуховим заходам. При розробці проекту, пов’язаного з обладнанням, яке викликає шум, вібрацію або виділяє пил, пари або гази, передбачають заходи та засоби боротьби з ними (в тексті та в розрахунках).

При написанні розділу “Охорона праці” застосовується форма викладу, яка використовується в проектній документації, з використанням зворотів у безособовій формі: “Розглянемо питання…”, “Належить передбачити…”, “Нами здійснена спроба…”, “Скориставшись методом…”, “Співставимо отримані результати з…”,“Передбачено проектом…”, “Прийнято…”, “Спроектовано…” і т. д. Використовуються слова та словосполучення, які позначають: а) імперативи (повинно, потрібно, необхідно, обов’язково тощо); б) імовірні вимоги (як правило, можливо, мабуть, імовірно тощо); в) ступінь припустимості повідомлення (треба гадати, як видно, цілком очевидно, очевидно, певно, має бути тощо); г) ступінь вірогідності повідомлення (дійсно, насправді, зрозуміло тощо); д) ступінь новизни дослідження (вперше отримано, дістало подальший розвиток, удосконалено, розроблено метод, доведена залежність, досліджена поведінка, побудована модель, обґрунтовано положення, створена концепція тощо); е) результат чи висновок: отже, отож, значить, як висновок, на закінчення, підсумовуючи, таким чином тощо.

Належить зазначити, що порядкові числівники скорочено пишуться однією останньою літерою тоді, коли вони закінчуються на приголосний звук або на голосний звук (окрім “о” та “у”), наприклад 20 – й, 40 –х, 18 –ь, 3 – я, 28 – а, 7 – е тощо. Тимчасом, коли числівники закінчуються на приголосну та голосну “о” чи “у” то пишуться дві останні літери, наприклад 10 – го, 7 – му.

Перелік використаних літературних джерел необхідно будувати в алфавітному порядку з дотриманням нового стандарту на бібліографію. Пряме цитування починається та закінчується лапками з посиланням на джерело, тобто так [28, с. 65]. Непряме цитування (виклад думок інших авторів своїми словами, переказ) здійснюється без лапок з відповідним посиланням на джерело, наприклад: у праці [43]; у працях [4 – 9]. Після виділення курсивом у цитованому автором дипломної роботи застереження, значення важливого слова чи словосполучення робиться посилання в дужках, з виділенням ініціалів імені та прізвища студента, наприклад: (курсив наш. – М.К.).

Студент-дипломник подає консультанту розділ “Охорона праці” для перевірки в чорновому вигляді. Чернетка повинна бути виконана акуратно, розбірливо та зброшуровано. У день повторної консультації дипломник отримує перевірену чернетку з рецензією та необхідні додаткові пояснення з боку консультанта. Консультант з охорони праці також переглядає розрахунково-пояснювальну записку в цілому та креслення по конструктивній та технологічній частинах проекту на предмет наявності належної розробки питань охорони праці. Після усунення відзначених недоліків у назначений деканатом строк студент-дипломник повинен пред’явити чистовий варіант розділу “Охорона праці” разом з чернеткою, яка залишається на кафедрі “Екологія і охорона праці”.

Консультант з охорони праці має право не підписувати титульний аркуш пояснювальної записки дипломної роботи, а також креслення, якщо питання охорони праці висвітлені незадовільно. Без підпису консультанта з охорони праці дипломна робота не може бути подана до захисту в державній екзаменаційній комісії університету. При захисті дипломної роботи в діяльності засідання державної екзаменаційної комісії приймають участь викладачі-консультанти з охорони праці з правом ухвального голосу.

Охорона праці та її організація на підприємстві, в установі, організації

РОЗДІЛ 1.Правове забезпечення охорони праці.

1.1.Поняття охорони праці……………………………………….5

1.3.Охорона праці неповнолітніх та осіб зі зниженою

РОЗДІЛ 2.Гарантії права працівників на охорону

2.1. Загальні гарантії прав працівників на охорону праці….18

2.2. Додаткові гарантії прав на охорону праці працівників,

які працюють у важких і шкідливих умовах праці………….23

РОЗДІЛ 3.Організація охорони праці на

підприємстві, в установі, організації………………….37

3.1. Норми і правила з техніки безпеки і виробничої

санітарії. Інструктаж і навчання працівників правилам

техніки безпеки і виробничої санітарії………………………..28

3.2. Забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям

та іншими засобами індивідуального захисту………………..37

3.3. Нагляд і контроль за додержанням законодавства

про охорону праці. Нагляд і контроль за додержанням

законодавства про охорону праці……………………………..40

СПИСОК ВИКОРИСТАНАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……52

Кожна людина, кожний індивід для забезпечення своїх життєво необхідних потреб здійснює певний вид трудової діяльності. Така діяльність людини супроводжується потенційною небезпекою, може призводити до травм, захворювань. Погіршення самопочуття,. Інших негативних наслідків. Тому для мінімізації таких негативних явищ в процесі трудової активності людини розробляються і закріпляються державою методологічні основи, правові бази охорони праці трудящих. Проблема захищеності працюючого населення; організації охорони праці на підприємстві, в установі , організації виступила потужним стимулом для написання курсової роботи, саме в цьому полягає актуальність теми курсової роботи.

Загальними цілями моєї науково-дослідницької роботи є:

Ознайомлення з поняттям і суттю “Охорона праці” для формування загальної поняттєвої бази. Визначення методів і засобів створення безпечних умов праці з урахуванням специфічних особливостей виробництв запрофілем спеціальностей; Професійно орієнтуватись в питаннях організації виробничого процесу, що відповідає всім нормам і правилам безпеки.

Методологічною основою курсової роботи є науковий аналіз умов праці, технологічних процесів, трудових операцій, організації виробництва з метою поглиблення знань в сфері охорони праці, реальній обгрунтованій оцінці охорони праці на підприємстві, в установі та організації в нашій державі.

Предметом написання цієї роботи є організація охорони праці на підприємстві, в установі та організації різних верств працюючого населення, державні гарантії по охороні праці.

Перед написанням своєї науково-дослідницької роботи, передімною виступило ряд завдань, які вирішуватиме моя робота. Отож, завданнями курсової роботи є:

Визначити поняття “охорона праці” та її організація в процесі виробництва. Визначення нормативно-правової бази охорони праці в Україні. Детальний розгляд та аналіз прав працівн6иків на охорону та захист свого здоров’я в процесі своєї трудової діяльності.

РОЗДІЛ 1. Правове забезпечення охорони праці.

1.1.Поняття охорони праці.

Загальновідомо, що економічне зростання автоматично ще не веде до збалансованого економічного і соціального розвит-ку. Зміни, що відбуваються у структурі зайнятості й попиту на робочу силу, як і до становища працівника на робочому місці, умов, його праці, ставлять підвищені вимоги до безпеки праці. Особливо потерпають від цього ті групи працюючих, що вже перебувають у невигідному становищі: жінки, працівники по-хилого віку і некваліфіковані працівники. Ні система освіти і підготовки, ні механізм регулювання ринку праці, ні навіть соціальні кошти не становлять ефективного способу допомоги працюючим при зіткненні їх з цими проблемами.

Тому поряд із намаганням одержувати хоча б невелику, але пристойну заробітну плату, трудящі надають важливого зна-чення такому чинникові, як охорона праці, можливості само-удосконалення, просування по службі. Виробниче становище впливає не тільки на здоров’я працюючих, а й на їх фізичний, соціальний та психологічний стан.

Крім того, “Загальна декларація прав людини” також закріпила право кожно-го на справедливі та сприятливі умови праці, складовою части-ною якого є такі умови, які відповідають вимогам безпеки та гігієни.

Враховуючи вище зазначене, Укра-їна закріпила право на безпечні та нешкідливі умови праці в одним з конституційних прав людини і громадянина. Забез-печення цього права здійснюється за допомогою системи право-вих, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітар-но-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що утворюють охорону праці.

У науковій літературі охорона праці розглядається як еконо-мічна, соціальна та правова категорії. Більше того, охорону пра-ці як правову категорію розглядають у широкому та вузькому. При вживанні терміну «охорона праці» відповідно до його етимологічного значення, тобто в широкому розумінні, до його поняття відносять ті гарантії для працівників, що перед-бачають усі норми трудового законодавства, наприклад норми, що забороняють власнику або уповноваженому ним органу звільняти працівників з роботи тоді, коли немає підстав, пе-редбачених ст.ст. 40, 41 КЗпП. Ці норми становлять надзви-чайно важливу гарантію, спрямовану на охорону трудових прав працюючих. Або така гарантія, як можливість розірвання тру-дового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу тільки за попередньою згодою профспілкового комітету (ст. 43 КЗпП).

Проте термін «охорона праці» в чинному трудовому зако-нодавстві вживається не в такому широкому, тобто буквально-му, значенні цих слів, а в більш вузькому. У вузькому значенні під охороною праці розуміється сукупність заходів щодо ство-рення безпосередньо в процесі роботи нормальних і безпечних технічних і санітарно-гігієнічних умов для всіх працюючих.11 Трудове право: Прокопенко В.І.-К.: Вен Турі,96р.,223с.

Наукою трудового права охорона праці розглядається також як інститут трудового права, правовий принцип, елемент трудо-вих правовідносин та система законодавства.

Охорона праці як інститут трудового права є сукупністю пра-вових норм, що регулюють відносини з охорони життя, здоров’я та працездатності шляхом встановлення безпечних і нешкідли-вих умов праці. До цього інституту входять норми, що встанов-люють загальні вимоги охорони праці; профілактичні норми, спрямовані на попередження виникнення виробничого травма-тизму і професійних захворювань; норми, що встановлюють обо-в’язки роботодавців та працівників з питань охорони праці; нор-ми, що містять додаткові заходи охорони праці окремих катего-рій працівників.

Як правовий принцип трудового права охорона праці відобра-жає зміст усіх норм трудового права, які своєю сутністю спрямо-вані на охорону здоров’я


Статьи по теме