Словарь Антонимов Белорусского языка

Уважаемый гость, на данной странице Вам доступен материал по теме: Словарь Антонимов Белорусского языка. Скачивание возможно на компьютер и телефон через торрент, а также сервер загрузок по ссылке ниже. Рекомендуем также другие статьи из категории «Словари».

Словарь Антонимов Белорусского языка.rar
Закачек 3559
Средняя скорость 6999 Kb/s

Словарь Антонимов Белорусского языка

Страницы работы

Содержание работы

Сiнонiмы— блiзказначныя словы i выразы. Яны аб¢ядноýваюцца агульнасцю асноýнага значэння i адрознiваюцца адценнямi значэння або стылiстычнай афарбоýкай, а таксама спалучальнасцю з iншымi словамi.

Прыклад: вiдны- выдатны — вялiкi — папулярны.

1. Лiтары мiльгалi, скакалi перад вачыма, i я нiяк не мог дачытаць да канца вядомыя радкi (А.Куляшоý).

2. Усе цяперашнiя славянскiя мовы звычайна дзеляцца на тры групы, або галины: усходнюю, паýдневую i заходнюю.

3. Кругом круцiць завiруха, гуляе, шумiць.(М. Багдановiч)

4. Так поле, зямля прыручалi, прывязвалi да сябе чалавека. З валацужнiка, вандроýнiка ен рабiýся гаспадаром (Б.Сачанка).

5. Ураднiцкая галава страiць складаныя планы, тчэ хiтрыя сецi, у якiх павiнна заблытацца крамола. (Я. Колас)

Антонiмы — словы одной частiны мовы з процiлеглым значэннем.

Прыклад: сяýба -уборка, добры — нядобры, далекi — блiзкi, позна — рана, ярка — цьмяна.

1. Яснае сонца праглянула скрозь цемныя хмары — дзень абяцаý быць добрым.

2. Пад сонцам легка шчодрым i скупым, пад iм жыве i радасць i трывога, а свет стаiць спрадвеку на адным: пазнай у блiжнiм друга дарагога (Р.Баравiкова).

3. Дзе пачатак, дзе канец, дзе iх схованы прычыны-неýсiм сцямiць i згадаць (Я.Колас).

4. Лiтаратурная мова заýседы розьнiцца ад мовы народнай, i розьнiцца ýтой меры, у якой агулам розьнiцца культурны чалавек ад някультурнага.

5. Ад такога жыцця не ведаю цi плакаць, цi смяяцца.

Амонiмы— аднолькавыя назвы розных прадметаý, з¢яý,дзеянняý. Лексiчныя амонiмы ýзнiкаюць у вынiку гукавога супадзення розных паводле паходжання слоý або ý вынiку разыходжання значэнняý мнагазначнага слова.

1. На першай старонцы стаяý грыф «сакрэтна».

2. Раскiнуýшы крылы, узлятая усе вышэй i вышэй, грыф знiкаý ý нябеснай высi.

3. Тур — гэта вельмi прыгожая, моцная, вялiкая жывелiна.

4. Гук гонгу абъявiý аб пачатку першага тура, якiм адкрывалiся рыцарскiя спаборнiцтва.

5. За тое што ен здрадзiý, яго пасцiгла страшная кара.

6. Кара на дрэве патрэскалась iззяла глыбокiмi шчылiнамi.

7. Карабль iшоý верным курсам.

8. Калi студэнты скончылi чацьверты курс, ý iхпачалася дыпломная практыка.

Слоýнiк прафесiйных тэрмiнаý

велiчыня перападу тэмператур

величина перепада температур

лiнiя безперапыннага лiцця

линия непрерывного литья

лiцце пад цiскам

литье под давлением

1. Аэразоль — гэта суспензiя цвердых цi вадкiх часцiнак ý паветры

Аэрозоль — это суспензия твердых или жидких частиц в воздухе.

2. Лiцце — гэта працэс атрымання адлiвак шляхам залiýкi вадкага металу ý лiцейныя формы.

Литье — это процесс получения отливок путем заливки жидкого металла в литейные формы.

3. Плаýленне — гэта пераход з крышталiчнага стану ý аморфны — з¢яýляецца адным з вiдаý фазавага пераходу першага роду, якi характаразуецца разрыýным змяненнем аб¢ема i энтрапii.

Плавление — это переход кристаллического состояния в аморфное — является одним из видов фазового перехода первого рода, который характеризуется разрывным изменением объема и энтропии.

4. Легiраванне — увядзенне ý вадкi сплаý легiруючых элементаý дзеля змянення будовы сплаваý i павышення фiзычных, хiмiчных цi механiчных уласцiвасцей.

Легирование — введение в жидкий сплав легирующих элементов для изменения строения сплавов и повышения физических, химических и механических свойств.

5. Малекула азоту складаецца з дзьвух трывала звязаных памiж сабой атамаý, дзеля дысацыяцыi якой патрабуецца вельмi вялiкая тэмпература i багатая колькасць энэргii.

Молекула азота складывается из двух прочно связанных между собой атомов, для диссоциации которой требуется очень большая температура и большое количество энергии.

1. Сучасная беларуская мова: Уводзiны. Фанетыка. Фаналогiя. Арфаэпия. Графiка. Арфаграфiя. Лексiкалогiя. Лексiкаграфiя. Фразеалогiя. Фразеаграфiя:Вучэб. Дапам./Я.М.Камароýскi, В.П.Красней, У.М.Лазоýскi i iнш.-2-е выд., дапрац. i дап.-Мн.:Выш.шк., 1995.-334 с.

2. Беларуская мова ý таблiцах i схемах: Вучэб. Дапам. Для вучняý ст. кл. Сярэд. шк./Г.М.Валочка, Я.М.Лаýрэль, В.П.Красней i iнш.-Мн.:«Палiграфмаркет», 1997.-188с.

3. Русско-белорусский словарь математических, физических и технических терминов/Н.Н.Костюкович, В.В.Люштик, В.К.Щербин; Под ред. Н.Н.костюковича.-Мн.:«Белоруская энцыклапедыя» имени Петруся Бровки, 1995.-512с.

4. Беларуская мова: Вучэбн. Дапам./Э.Д.Блiнава, Н.В.Гаýрош, М.Ц.Кавалева i iнш.; Пад рэд. М.С.Яýневiча.-Мн.:Выш.шк., 1991.-351с.

Гомельский государственный технический университет

Кафедра «Иностранных языков»

на тему: «Употребление в белорусском языке синонимов, антонимов и омонимов»

АНТОНИМ
перевод с русского языка на белорусский язык в других словарях

перевод слов, содержащих
АНТОНИМ,
с русского языка на белорусский язык в других словарях (первые 5 слов)

«Trouble shared is trouble halved.»
Lee Iacocca

«Words are often seen hunting for an idea, but ideas are never seen hunting for words.»
Josh Billings

«It is not the mountain we conquer but ourselves.»
Edmund Hillary

«Real happiness is cheap enough, yet how dearly we pay for its counterfeit.»
Hosea Ballou

Онлайн словарь антонимов antonymonline.ru содержит антонимы к часто употребляемым словам и фразам русского языка. Список слов разбит в соответствии с буквами русского алфавита. С помощью интерактивного поиска можно легко и быстро подобрать антонимы. При составлении словаря antonymonline.ru использовались материалы словарей антонимов.

Подбор антонимов

Словарь содержит антонимы к 11 тысячам словам и популярным выражениям. Среди них имена существительные, имена прилагательные, наречия, глаголы, вводные обороты, предлоги. Слова в словаре представлены в начальной форме, учитывайте это при поиске слов — ищите существительные и прилагательные в именительном падеже единственного числа и глаголы в форме инфинитива.

Антонимы — слова, принадлежащие одной части речи, различные по звучанию и написанию и имеющие противоположное значение.

Не все слова могут являться антонимами, а только те, которые противопоставляются друг другу по определенному существенному признаку: качеству (добрый – злой, быстро – медленно), направленности (передний – задний, вниз – вверх) и другим. Соответственно, слова с отсутствующей оценочной семантикой, то есть не выражающие противоположность, не имеют антонимов: зонт, лицо, чайник и др. Важно помнить, что слова разных частей речи не являются антонимами. Антонимов нет у местоимений, числительных и имён собственных. Антонимы используются в публицистическом, разговорном, научном и других стилях. Особенно они популярны в художественной литературе.

Виды антонимов

  • разнокорневые (толстый – тонкий, большой – маленький) и однокорневые (вбегать – выбегать, счастье – несчатье);
  • языковые (существуют в системе языка: высокий – низкий, правый – левый) и речевые (образуются в речевых оборотах: бесценный – грош цена, красавица – кикимара болотная);
  • соразмерные (имеющие противоположные действия: подниматься – опускаться, толстеть – худеть) и несоразмерные (некому действию противопоставляется бездействие: уехать – остаться, зажигать – тушить).

Лексическое значение

У многозначных слов антонимы могут относиться к разным лексическим значениям. Примеры для многозначного слова свежий:

  • в значении «недавно испечённый»: свежий хлеб — чёрствый хлеб;
  • в значении «только что появившийся»: свежий журнал — старый журнал;
  • в значении «не бывший в употреблении»: свежий воротничок — грязный воротничок;
  • в значении «чистый, ясный»: свежий воздух — тяжелый воздух.


Статьи по теме